• Dr. Priyadarshini Agnihotri
 • Dr. Nayan Prakash Gandhi
 • Dr. Subhash Purohit- Udaipur
 • Shri Narendra Lohar
 • Dr. Radheshyam Godara- Rajasthan 
 • Dr. Sanjay Prasad
 • Dr. Devduttta Indoria
 • Dr. Manish Dubey
 • Dr. Sunil Kumar
 • Mr. Abhinesh karosiya
 • Prof. Ajay Jain
 • Dr. Raj Tiwari
 • Mr. Nayan Khare
 • Dr. Ruchi Pandey
 • Dr. Piyush Soni
 • Dr. Savya Sanchi
 • Dr. Sarita Rana
 • Dr. Rajkumar Singh
 • Dr. Anju Sonkar
 • Dr. Sanjay Kumar Singh
 • Dr. Saras Dwivedi
 • Dr. Kuldeep Agnihotri
 • Dr. Piyush Soni- Bhopal
 • Dr. Savya Sanchi – Bihar
 • Dr. Ruchi Pandey- Jabalpur
 • Dr. Rajeev Jha – TMU Moradabad